Mer gräs med hjälp av får och kor

Vår uppgift är att samla solenergi genom att låta gräset växa så mycket och så länge som möjligt.

Genom att ge fotosyntesen som sker i gräset och örterna på våra betesmarker rätt förutsättningar så kan vi få gräset att växa så mycket som möjligt, under så lång tid som möjligt. Därigenom kan vi producera så mycket som möjligt på ett så hållbart sätt som möjligt. Det är i kunskapen om förhållandena mellan solens energi, växterna, de betande djuren och mullen som vi i Fjällbete hittar svaret till gåtan om hur vi kan få både en god ekonomi samt att vi alla ska kunna ingå i hälsosam ekologi i framtiden.

Allt från vår matproduktion, vår Levande Skola och de upplevelser som vi erbjuder tar sin har sin grund i hur vi kan med solens energi och naturens byggstenar kan skapa ny biomassa i så stor mängd som möjligt och under så lång tid av den snöfria betessäsongen som möjligt. Vår strävan är att göra detta på ett sätt som inte bara vidhåller och effektiviserar våra givna resurser för stunden, utan också låter dem förbli så rika även för kommande generationer.

Genom att optimera förutsättningarna för fotosyntesen i betesmarkernas gräs och örter samt låta våra betesdjur göra sitt jobb så kan mer koldioxid från atmosfären omvandlas och bindas i marken. Våra betesdjur ser till att så stor mängd av betesmarkernas växter antingen trampas ned eller äts upp. Till slut blir de antingen nedbrutna av mikroorganismer i marken eller omvandlade till gödsel av djuren själva. Ej betat gräs och gödsel trampas med stor sannolikhet ned i marken av djurens klövar vilket påskyndar nedbrytningen. I marken förmerar de mullhalten och skapar god grund för ny vegetation. Gödsel ger växterna god näring till att skjuta nya solenergifångande blad.

Djurens trampande och betande påverkan är i sammanhanget av gräs viktigt för att vi ska kunna behålla markens förmåga till produktion och för att den ska kunna fortsätta binda ännu mer koldioxid från atmosfären. Vi kan ibland vilja kalla oss själva lika mycket grässkötare som djurskötare eftersom vår chans att lyckas i produktionen lika mycket hänger på hur vi sköter gräset som djuren. Det är i gräset som vi hittar nyckeln till maximal hållbar produktion.

Principen enkel. Vi planerar och sköter vår betesdrift efter en metod där det i grund och botten handlar om att försöka efterlikna naturliga beteenden som våra betesdjur i sina genuppsättningar utvecklat under miljontals år. Vi kan se tre mönster som är karaktäristiska:

  • Våra betesdjur rör sig alltid – De vill i ett naturligt sammanhang konstant flytta sig från område till område
  • Våra betesdjur har flockinstinkt – De lever hopade i flockar i skydd mot rovdjur
  • Våra betesdjur betar – De ”biter” kort och gott av och äter upp gräs och örter som växer från marken

Detta naturliga mönster nyttjar vi på ett kontrollerat sätt genom att:

  1. Likt djuren rör sig mellan naturliga gräsbevuxna landskapselement, så flyttar vi flockar av djur ofta i ett system av elektriskt stängslade beteshagar där de inte kommer tillbaka till en och samma betesmark igen förrän gräset där har hunnit återhämta sig tillräckligt. Rotsystemet, som återspeglar gräsplantans del ovan jord behålls livskraftigt och kan förse plantan med ny näring efter den kortvariga avbetningningen. Återväxten blir god och snabb. De täta flyttarna gör också att plantorna inte hinner betas ned för långt, vilket medför att att de förblir i sin mest produktiva fas, där det finns nog bladmassa kvar att fånga ny solenergi och snabbt växa upp igen. I sin tur gör det att vi med hjälp av djuren kan ”skörda” mer gräs från marken än vad vi skulle kunna göra i ett kontinuerligt betessystem, där djuren går i en och samma hage över hela sommaren. Vid ett sådant traditionellt bete blir gräset selektivt betat, vilket bland annat skapar större andel ratade områden och större risk för överbetning av de enskilda (goda) plantorna. Vilket gynnar de mindre goda ogräsen.
  2. Likt djuren flockas som skydd mot rovdjur, så uppnår vi samma effekt genom att ha större grupper i mindre hagar. Vid ett visst antal djur i en flock skapas flockeffekten och en större konkurrens om gräset uppstår. Denna är en positiv effekt där djuren dels äter mer gräs under kortare tid, dels betar de av ytan på ett jämnare sätt – de blir mindre selektiva. Djur äter med andra ord även de mindre smakfulla ört- och gräsplantorna och problem med tillväxt av ogräs blir mindre. Flockens täthet gör också att ej betat gräs med större sannolikhet istället trampas ned istället för att stå kvar. Det gör att nya skott får goda chanser att växa upp med maximal solkontakt då det obetade gräset inte längre skuggar. Det nedtrampade gräset, och den del av rotsystemet som avyttras vid varje avbetning, bryts med tiden ned och bidrar till ny mull för mer gräs att växa i. Nedtrampningen gör också att djurens gödsel trycks ner i jorden och förser plantorna med den de näringsämnen som behövs för att ge en livskraftig återväxt.
  3. Genom att djuren faktiskt har den otroliga förmågan att själv skörda sin egen föda, så är det ju självklart att vi ska låta dem göra detta ute i de på beteshagar vi har, i så stor utsträckning som möjligt. Vanligt förekommande hos de större köttproducenterna är att istället transportera både föda till, och gödsel från de djur som ingår i produktionen. Detta görs med lastbilar/traktorer drivna av ej förnyelsebar energi. Genom att nyttja djurens fyra ben, dess ”skördande” mun och gräsets energifångande fotosyntes så kan vi på ett hållbart sätt både sprida gödsel och skörda gräs, utan att behöva en endaste lastbilstransport. Nyckeln ligger i planering för att möta den optimala punkten i gräsets växtkurva med idisslarnas avbetning och nedtrampning.

Resultatet av detta blir att gräset alltid får tillräckligt god tid för återväxt. Ej betat gräs trampas ned tillsammans med djurens gödsel och näringsämnen återförs till mullen. Djuren blir mindre selektiva och en större del av betesmarkens yta blir produktiv. Fler plantor nås av solens ljus och tillsammans gör allt detta gör att mer gräs kan skördas under samma tid. Vi kan hålla fler djur med bete och producera mer mat! Vi är övertygade om att Åredalens gräsmarker inte ens nyttjar hälften av sin kapacitet idag.

Metoden vi jobbar efter kallas Holistic Planned Grazing och grundar sig i bland annat Andre Voisins skrift Grass Productivity. Den har bevisats produktiv och hållbar och används bland annat i Afrika för att kunna bedriva produktiv betesdrift på ett sätt som inte bara bromsar, utan också reverserar ökenutbredningen.